Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаПрограмски задаци


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Програмски задаци

Ради остварења опредељених циљева, Удружење утврђује Програм којим обезбеђује:

 • Да својим акцијама и активностима, предлозима и залагањима самостално или у сарадњи, ствара или утиче на стварање услова у којима ће креативност, стручна знања, предузимљивост и рад стручњака у овој области бити вредновани на адекватан начин, на основу исказаних знања и постигнутих резултата, • Да на адекватним облицима перманентног образовања кроз курсева, семинаре и друге видове активности, окупља стручњаке, и на тај начин доприноси усвајању нових знања и вештина које генеришу наука и пракса код нас и у свету, • Да организује научне и стручне скупове на којима ће се презентирати достигнућа у области науке, технологије и савремене праксе из обласри гаса и гасне технике и са њима повезаним наукама и делатностима, оцењивати постигнути резултати или проверавати покренуте идеје или поступци, вршити размене стручних мишљења и предлога, давати стручна мишљења или оцене по сопственој иницијативи или на тражење других органа или организација, • Да организује послове на информисању и издавачкој делатности који су од интереса за чланство и организацију, • Да организује презентације, изложбе и њима сличне активности у циљу упознавања и примене савремене технике и технологије ради повећања продуктивности рада, штедње и рационалног коришћења енергије, заштити животне средине, примене нове опреме и материјала, • Да организује обучавање и стручну оспособљеност оних који раде у области гаса и гасне технике, по овлашћењима надлежних органа, • Да заступа и штити интересе и права својих чланова, струке, науке и делатности гасне технике у земљи и иностранству, по сопственој иницијативи или по захтеву чланства, • Да остварује међународну сарадњу са сродним организацијама или другим институцијама, када је од интереса за чланство, науку и праксу гасне технике, на принципима и интересу наше земље,Ради остваривања ових програмских задатака Удружење може, за потребе својих члавова или трећих лица, да обавља одговарајуће стручне услуге у складу са законом:

 • Економску пропаганду у свом часопису или публикацијама • Истраживачко развојне услуге у области гаса и гасне технике, • Ревизије пројеката и студија када су оне од интереса и када је потребно стручно мишљење неутрално у односу на финансијске ефекте, • И друге сродне стручне услуге везане за израду разних анализа, информација и сл.