Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаКодекс


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Кодекс

Члан Удружења за гас Србије у раду је частан и моралан. Придржава се општих норми етике и одговорног рада у струци. Поштује људске вредности и достојанство човека. Отворен је за дијалог и међусобно разумевање, уважава мишљења других и поштује равноправност. Добронамеран је, комуникативан, гради и негује односе искрености и поштења, поштовања и кооперативности. Високо поставља циљеве људског здравља, безбедности, општег благостања и заштите животне средине. Стручно знање усавршава и користи за добробит човека, заједнице и друштва. Поштовање, чување и стварање нових вредности су циљеви у које члан Удружења часно и одговорно инвестира своје стручно умеће. Члан Удружења не може бити члан конкурентског удружења или асоцијације.

Остваривање циљева Удружења

Члан Удружења се залаже за остварење циљева Удружења. У духу циљева, мисије Удружења и овог Кодекса користи своје стручне способности и залаже се да научна и стручна знања утичу на одлуке од интереса за заједницу, а посебно у области гасне привреде.

Сарадња и размена достигнућа

Члан Удружења поштује вредност слободног протока научних и стручних информација, сазнања и достигнућа и, доследно томе, омогућава да научна и стручна достигнућа служе за добробит људи. Члан Удружења развија равноправну сарадњу са релевантним домаћим и међународним организацијама, институцијама и појединцима на начин којим се афирмишу вредности и заштита интереса Удружења.

Природни ресурси и заштита животне средине

Члан Удружења високо вреднује одговоран однос према природним ресурсима и начину њиховог коришћења. Кроз свакодневну професионалну праксу и укупним животним ставом унапређује животну и радну средину и изражава негативан став и пружа отпор према свему што је угрожава. У професионалном раду примењује стручна знања и вештине тежећи безбедности, здрављу и добробити човека и његове природне околине.

Компетентност, коректност и одговорност

Члан Удружења у свом раду и развоју тежи континуираном образовању и настоји да створи услове за свој и професионални напредак својих колега и сарадника. У професионалном и личном стремљењу делује коректно и у оквирима своје компетенције. На одговоран начин ствара нове вредности, пружа услуге, даје савете и у свему утиче на стварање позитивног става и остварења интереса удружења.

Поштовање Кодекса

Члан Удружења се обавезује да се у професионалној пракси, укупном раду и раду у Удружењу руководи овим Кодексом. Тумачи га на интегралан начин у духу мисије, циљева и стратегије Удружења. Свестан је да ће огромна моћ научног и стручног знања утолико више бити у служби добробити човека и човечанства уколико је инспирисан и вођен високим етичким принципима.

Етички одбор

Задатак Етичког одбора је да прати понашање и рад чланова Удружења и усмерава га у складу са овим Кодексом. Етички одбор чине најмање три члана Удружења који у току свог мандата, који траје четри године, не могу бити на неким другим функцијама у Удружењу.

 
Скупштина Удружења