Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

2002, No.2-3


Наслови

 • Проф. Др Ненад Ђајић, др Војислав Вулетић, Марија Јовић гасна привреда за одрживи развој света
 • Биљана Ћурчић, дипл. Инг. Сарадња ср југославије са ун/еце у Области гаса Gas
 • Мр Бранко Лековић, др Ренато Бизјак, др Владимир Митровић, Татјана Малбашић појаве хидрата гаса у природи
 • Милева Цветковић дипл.инж. Руд., др Бозидар Прстојевић дипл.инж. Руд., мр Слободан Вучић дипл.инж. Геолог потребе имогућности изградње подземног складишта гаса у систему енергогас-а
 • Борис Гушић Прилагођавање технологије транспорта на гасоводном систему нис-гас-а за оствартвање услова за испитивањеинтегритета (маwп) магистралних гасовода интелигентним уређајем
 • Драгана Јоцић, дипл. Инж. Нафтног руд. Примена савремених технологија код израде пројеката гасоводних мрежа за снабдевање потрошача природним гасом

 • 2002, No.1


  Наслови

 • Моделирање динамичких карактеристика вентила управљивих ефектима експлозије
 • Течниприродни гас
 • Природни гас - оптимални супституент електричне енергије за задовољење грејних потреба
 • Економскиефектипримене компримованог природног гасаи течног нафтног гаса као погонских горива за моторна возила
 • Из других часописа
 • Информације

 • 2000, No.3


  Наслови

 • Концепт програмског пакета »хамлет« - интелигентног обсервера стања гасоводне мреже
 • Моделирање времена одзива вентила, оцена сагласностимоделаирезултата експеримента
 • В Утицај запреминских удела со3 иводене паре у димним гасовима на температуру кондензације усистему со3-х2о-х2со4
 • Могућност мерења масеног протока природног гаса са критичном вентури млазницом
 • Клизишта - један од елемената избора трасе гасовода

 • 2000, No.1-2


  Наслови

 • Проф. др. Ненад Дјајић, дипл. инг. маш., др Војислав Вулетић, дипл. инг. маш., проф. др. Боиидар Прстојевић, дипл. инг. руд. гасна привреда југославије од предвидјања у "стратегији" до данашњих остварења
 • Д. Обреновић, С. Мартиновић, П. Станчетић Примена неутронског каротажа у праћењу засићења гасом у лежиштима угљоводоника
 • Мирослав Савичић, Сланиша Мартиновић & Борко Узелац Примена електрофацијалне анализе у Истраживањима колектора засићених гасом
 • Др Ренато Бизјак, др Владимир Митровић, мр Бранко Лековић Миграција гасаиз формација са високим притисцмаитемпературама током технолошког процесаизраде канала бушотина
 • Мр Бранко Лековић, дипл. инг. руд. Татјана Димитријевић, дипл. инг. руд., Пелар Ћукаловић, дипл. инг. руд. Душан Јаначковић, дипл. инг. руд. Фазне трансформације у гасокондензатним лежиштима припромени притисакаитемпература
 • Владимир Митровић, Весна Каровић Маричић, Ренато Бизјак, Јелка Ступар ФЕНОМЕН КАПИЛАРНЕ КОНДЕНЗАЦИЈЕ У УСЛОВИМА ГАСОКОНДЕНЗАТНИХ ЛЕЖИШТА
 • Петар М. Ристић, Милан В. Весић, Ивица М. Бркић Ефикасност зеолита примењеног за сушење природног гаса у нис нафтагас-у за одвајање угљендиоксида
 • С. Бајц Просторниплан подручја инфраструктурног коридора ниш - бјр македонија иразвој гасоводног система

 • 1999, No.2


  Наслови

 • Др Ђорђе Петровић Природни гас у свету и проблеми и перспектива гасне привреде Југославиjе
 • Др Владимир Стевановић, дипл инг Прорачун ануларног струјања течности и гаса моделом три флуида
 • Бошко Јеремић и Слободан Ћирић Утлиај неисправности терморегулационих вентила на количину природног гаса која се троши на загревање у „главним мерно-регнлационим станицама"
 • Славко Бундалески и Мирко Камиловски Изабрани систем мерења и регулације природног гаса у Републици Македонији
 • Живомир Ђорђевић и Мр Радош Пантић Постројење за сушење ваздуха високог притиска

 • | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35