Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

Хармонизација легислативе и техничке регулативе у гасном сектору земаља југоисточне Европе

Транзицијске промене и посебно распад СФРЈ, имале су велики одраз и на гасну привреду и то у свим сегментима, а нарочито због губитка тржишта због деструкције индустрије. Дошло је до обустављања свих развојних активности на проширењу инфраструктуре, заостајања у успостављању савремене легислативе и реструктурирања и нарочито заостајања у домену техничке регулативе, едукације кадрова, сертифицирања и успостављања система квалитета. Немачко Удружење за гас и воду (DVGW) као координатор Пројекта и Удружења за гас земаља југоисточне Европе (Босна и Херцеговина, оба ентитета, Хрватска, Македонија, Албанија и Србија и Црна Гора) заузели су заједнички став о потреби организовања сарадње на овом пољу. Пројекат обухвата области које се могу сепаратно изучавати и подељен је у пет подпројеката чија се реализација одвија паралелно. Тих пет пројеката су:

  • Легислатива,

  • Техничка регулатива

  • Сертифицирање,

  • Едукација кадрова, и

  • Интерконекција и диверсификација снабдевања.

У току досадашњег рада највише је урађено подпројекту техничке регулативе. Преведени су иу међународним радним групама технички усаглашени следећи DVGW радни листови:

1. G 600 - Технички прописи за унутрашње гасне инсталације
2. G 600-II - Технички прописи за гасне инсталације - погон
3. G 495/I - Кућни гасни прикључци
4. G 459-II - Системи регулације притиска гаса
5. G 622 - Типско испитивање гасних апарата на месту испитивања
6. G 635 - Гасни апарати са прикључком на надпритисни доводно-одводни систем
7. G 636 - Гасни апарати са прикљулком на подпритисни доводно-одводни систем
8. G 281 - Средства за одоризацију
9. G 466-I - Гасоводи од челичних цеви за радни притисак већи од 5 бар
10. G 462 - Гасоводи од челичних цеви за радни притисак до 16 бар - изградња
11. G 465-3 - Процена места цурења гаса на подземним и надземним гасним водовима у гасним мрежама
12. G 465-4 - Апарати за детекцију цурења и мерење концентрације гаса за испитивање гасних постројења
13. GW 1200 Основна начела и организација дежурне службе предузећа за снабдевање гасом
14. GW 2 - Спајање бакарних цеви за гасне и инсталације санитарне воде унутар поседа и зграда
15. G 624 - Накнадно заптивање гасних водова
16. G 634 - Инсталације гасних апарата у занатско-угоститељским кухињама у зградама
17. G 676 - Квалификациони критеријуми за привредне субјекте који одржавају гасне апарате

У току је израда још 18 G листова (правилника), а до краја године планира се да буде завршено укупно 48 листова.

 

 

<< Повратак на листу појеката