Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаИздавачка делатност - приказ књиге


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Издавачка делатност - приказ књиге

 
УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИСТАЛАЦИЈЕ ( у штампи)

Послове техничког руковођења, руковања и одржавања унутрашњих гасних инсталација могу обављати само лица која испуњавају услове, у складу са Законом о цевоводном транспорту течних и гасовитих угљоводоника.

Послове техничког руковођења цевоводним системом односно руковођења погоном или деловима цевоводног система може обављати дипломирани инжењер одговарајуће струке са три године радног искуства на пословима транспорта, односно дистрибуције цевоводима и положеним стручним испитом.

Послове одржавања унутрашњих гасних инсталација може да обавља лице које има најмање III степен стручне спреме, односно образовање које одговара том степену стручне спреме, одговарајуће техничке струке са радним искуством од најмање две године на пословима одржавања цевовода, односно унутрашњих гасних инсталација и положеним стручним испитом".

Из горе наведених законских обавеза, лиценцу за руковањем и одржавањем унутрашњих гасних инсталација мора да има особље које руководи унутрашњим гасним инсталацијама, као и особље које ради на њиховом одржавању.

Пораст примена и коришћење природног гаса у нашој земљи, захтева ангажовање све већег броја инжењера и техничара, како би се са успехом и безебедно реализовала. Из тог разлога у књизи су обрађена и поглавља од општег значаја за примену и коришћење природног гаса. Такође, приказане су и опште информације о природном гасу, за које смо сматрали да могу да буду од значаја и користи за читаоца.

Иначе, књига представља користан стручан материјал који је, у овом облику, редак на нашем техничком простору, јер природни гас код нас није довољно проучаван и користе се, у већем броју случајева, само инострана искуства и литература. Књига може да служи и као приручник који могу да користе стручњаци разних профила који се баве истраживањима, пројектовањем, градњом, експлоатацијом, управљањем и одржавањем постројења која користе природни гас као сировину или као енергент. Такође, књига може да послужи као материјал за припрему полагања одређених испита кандидатима који желе своја знања да прошире као и да добију одређене сертификате и потврде за своја знања сходно законима.

<< Назад на листу свих издања