Скупштина

Скупштину Удружења чине сви чланови ( појединци и у име предузеће – чланица, овлашћени представници). Скупштина пуноважно одлучује већином гласова чланова Удружења. Седница Скупштине може да се одржи ако је присутно најмање 20 чланова.

 

Председник Скупштине :

Др Војислав Вулетић

дипл.маш.инж.
Удружење за гас
Београд, Теразије 13
E-mail: gasas@beotel.net